Supervisory Board

Gadoev Davlahmad Odinaevich

Afzali Nodira Tolibovna

Qanoatov Badriddin Shamsidinovich

Mardonov Hamid Musokhonovich

Abdullaev Abdurahim Abduhakimovich